ALGEMEEN
ALGEMEEN

Op alle tarieven en betalingen zijn de betalingsvoorwaarden van toepassing.

Artikel 1. Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle begeleidingsovereenkomsten tussen therapeut en cliënt.

Artikel 2. De cliënt gaat akkoord met een tariefstelling van € 120,- voor de intake en € 90,-per per consult. De cliënt betaalt de factuur binnen 14 dagen na de factuurdatum. De factuur wordt per e-mail of per post verstuurd. Betaling geschiedt middels overschrijving per bank onder vermelding van het factuurnummer.

Artikel 3. Een consult duurt 60 minuten, waarbij de sessie 50 minuten duurt en er 10 minuten tijd is gereserveerd voor verslaglegging en dossiervorming.

Artikel 4. Een consult kan afgezegd worden, mits dit minimaal 24 uur vóór het tijdstip van de begeleiding kenbaar wordt gemaakt. Bij het niet afzeggen of het afzeggen binnen 24 uur is de therapeut gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen.

Artikel 5. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum heeft betaald, kan de therapeut de cliënt een betalingsherinnering sturen.

Artikel 6. Voldoet de cliënt binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestellinggerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

Artikel 7. Alle buitengerechtelijke incassokosten verband houdende met de invordering van de gedeclareerde bedragen komen ten laste van de cliënt.

Artikel 8. Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd –tenzij de begeleiding zich hiertegen verzet –verdere begeleiding op te schorten totdat de cliënt aan zijn/haar betalingsverplichtingen heeft voldaan.

 

 
OKEE MAMA
Wilhelminalaan 24
3701 BK Zeist


T: +31 6 44 300 294
E: praktijkokemama@gmail.com
KvK: 24493616